รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

    ค้นหา รหัส, ชื่อ, นามสกุล :       แสดงหลักสูตรที่มีการอบรมในวันนี้       แสดงทุกหลักสูตร  
หลักสูตร :  วัน - เวลาที่อบรม :      
ลำดับ รหัสผู้เข้าร่วมอบรม ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หลักสูตร
1 000705 นายปิติ สุขาวห คณะวิทยาศาสตร์ UBU LMS Chapter 1 : มาเริ่มต้นสร้างรายวิชาใน UBU LMS กัน
2 000487 ผศ.ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี คณะวิทยาศาสตร์ UBU LMS Chapter 1 : มาเริ่มต้นสร้างรายวิชาใน UBU LMS กัน
3 000752 อ.ไกรศักดิ์ ยงกุลวณิช คณะบริหารศาสตร์ UBU LMS Chapter 1 : มาเริ่มต้นสร้างรายวิชาใน UBU LMS กัน
4 000019 นางสาวดวงนภา นิธิยานันท์ คณะรัฐศาสตร์ UBU LMS Chapter 1 : มาเริ่มต้นสร้างรายวิชาใน UBU LMS กัน
5 000688 อ.ดร.อรุณ บุญสร้าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข UBU LMS Chapter 1 : มาเริ่มต้นสร้างรายวิชาใน UBU LMS กัน
6 000309 ผศ.อชิรญาณ์ปวริศกร วัฒนโกศล คณะวิทยาศาสตร์ UBU LMS Chapter 1 : มาเริ่มต้นสร้างรายวิชาใน UBU LMS กัน
7 000755 อ.ดร.กนกกานต์ เทวาพิทักษ์ คุคค์ คณะบริหารศาสตร์ UBU LMS Chapter 1 : มาเริ่มต้นสร้างรายวิชาใน UBU LMS กัน