อบรมหลักสูตร "อบรมการสร้างสื่อ Infographic ด้วย Piktochart and Prezi รุ่นที่ 1 "

 

          สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดอบรมหลักสูตร "อบรมการสร้างสื่อ Infographic ด้วย Piktochart and Prezi รุ่นที่ 1 " เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เพื่อส่งเสริมการสร้างสื่อ Infographic และสื่อเพื่อการนำเสนอต่างๆ ให้แก่ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป


Link ภาพการอบรมเพิ่มเติม


ผู้ประกาศ : กมลวรรณ จันทป       เมื่อวันที่ : 8 สิงหาคม 2562