อบรม "การใช้ Microsoft office เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน" รุ่นที่ 5

 

          สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดอบรมหลักสูตร "การใช้ Microsoft office เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ 5" เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2562 เพื่อส่งเสริมการนำ MS Office ไปใช้ในการปฏิบัติงาน


Link ภาพการอบรมเพิ่มเติม


ผู้ประกาศ : กมลวรรณ จันทป       เมื่อวันที่ : 31 กรกฎาคม 2562