OCN-019 หลักสูตร เทคโนโลยีการศึกษาสำหรับผู้บริหาร


ความสำคัญของเทคโนโลยีกับการบริหารการศึกษา หลักการบริหารจัดการเทคโนโลยีในสถานศึกษา การสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในองค์กร วัฒนธรรมการทำงาน ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี การกำหนดนโยบาย การกำหนดจุดประสงค์การนำเทคโนโลยีมาใช้ในสถานศึกษา


    เอกสารแนะนำหลักสูตร : -

    วิทยากร :
          1) รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
2) ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

    กลุ่มหลักสูตร :
          พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

    สถานที่ :
          ห้อง 3C 10-11 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

    วันที่อบรม : (คลิกเลือกวันที่ต้องการอบรม)
          - 6 ก.ย. 2562 (9.30 - 16.30 น.)   (ลงทะเบียนแล้ว 29 คน)
  ปิดรับลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว เนื่องจากถึงกำหนดวันอบรม
หากต้องการลงทะเบียนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

    เป้าหมาย : 40  คน