OCN-015 การสร้าง E-book ด้วย Google Slide และ Canva

    เอกสารแนะนำหลักสูตร : -

    วิทยากร :
          นายจิรานุวัฒน์ จันทรุกขา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

    กลุ่มหลักสูตร :
          การพัฒนาเนื้อหารายวิชาสู่ E-Book

    สถานที่ :
          ห้อง 2c-16-17 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์ฯ

    วันที่อบรม : (คลิกเลือกวันที่ต้องการอบรม)
          - 9 ส.ค. 2562 (13.00-16.00 น.)   (ลงทะเบียนแล้ว 3 คน)
  ปิดรับลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว เนื่องจากถึงกำหนดวันอบรม
หากต้องการลงทะเบียนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
          - 13 ส.ค. 2562 (09.00-12.00 น.)   (ลงทะเบียนแล้ว 2 คน)
  ยกเลิกการอบรมในวันนี้
          - 27 ส.ค. 2562 (09.00 - 12.00 น.)   (ลงทะเบียนแล้ว 5 คน)
  ปิดรับลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว เนื่องจากถึงกำหนดวันอบรม
หากต้องการลงทะเบียนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
          - 30 ส.ค. 2562 (13.00 - 16.00 น.)   (ลงทะเบียนแล้ว 10 คน)
  ยกเลิกการอบรมในวันนี้

    เป้าหมาย : 30  คน